Menu
 

 

 
    
 

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

  
Elena Molnárová
elena.molnarova@bernolakovo.sk

tel. 02/40 200 604

Plní a zabezpečuje najmä:
- zabezpečuje prihlasovanie občanov k trvalému a prechodnému bydlisku v obci
- zabezpečuje spracovanie všetkých zmien v evidencii obyvateľstva obce
- vedie vojenskú evidenciu a spolupracuje s územnými vojenskými správami
- spracováva vždy do 31. decembra menné zoznamy brancov a predkladá ich okresnej vojenskej správe na zabezpečenie vykonania zápisu brancov
- organizačne zabezpečuje povinnosti a úlohy obce vyplývajúce z Branného zákona po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl
- zabezpečuje plnenie ostatných úloh a žiadostí obce v súlade s ustanoveniami Branného zákona
- zabezpečuje overovanie podpisov a fotokópií
- zabezpečuje výkon agendy matriky:
a) vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine
b) plní úlohy vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným
úradom
c) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
d) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo
ktoromkoľvek inom mieste
e) prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma predošlé priezvisko
a vydáva o tom potvrdenie
f) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté
g) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
h) pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky 

K prihláseniu na trvalý pobyt: 
- list vlastníctva
- písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti pred pracovníčkou ohlasovne, alebo s úradne osvedčeným podpisom
- platný OP
- rodný list /fotokópia/
- sobášny list /fotokópia/
- vysokošk. Diplom /fotokópia/
- vojenská knižka
- vypísané tlačivá /nachádzajú sa na OcÚ/

K prihláseniu na prechodný pobyt:
- list vlastníctva
- písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti pred pracovníčkou ohlasovne, alebo s úradne osvedčeným podpisom
- platný OP
- vypísané tlačivá /nachádzajú sa na OcÚ/

vzory tlačív na prihlásenie na trvalý pobyt:
> Hlásenka o sťahovaní
> Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
> Prihlásenie na trvalý pobyt
späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk