Menu
 

 

 
    
 

Referát personalistiky a miezd

Helena Čambalová,    tel. 02/40 200 614    helena.cambalova@bernolakovo.sk

Plní a zabezpečuje najmä:

  1. zabezpečuje kompletnú personálnu agendu zamestnancov obce, osobné spisy, DVP,  +

DPČ,  pracovné  a životné  jubileá, prihlasovanie a odhlasovanie  pracovníkov do zdravotných  poisťovní, do sociálnej poisťovne, hlásenie zmien

  1. -  spracováva v spolupráci so zamestnancami obce plány dovoleniek a sleduje ich čerpanie, sleduje čerpanie náhradného plateného, neplateného voľna, eviduje absencie v práci a porušenia pracovnej disciplíny

- sumarizuje a kontroluje všetky podklady k spracovaniu miezd, odmien pre zamestnancov obce, poslancov OZ a aktivistov komisií zabezpečuje mzdovú agendu najmä výpočet miezd, odmien pre zamestnancov obce, poslancov OZ a aktivistov komisií a úkony s tým spojené (ako napr. zhotovovanie výkazov na daňový úrad, do  poisťovní, odvody do poisťovní, odvody miezd na účet zamestnancov, odvody sporenia,  pôžičiek a poistiek, vyhotovovanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia štatistické hlásenia,)

  • metodicky usmerňuje všetkých zamestnancov obce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sleduje dodržiavanie predpisov BOZPP, zabezpečuje školenia, kurzy, skúšky, resp. získanie potrebných oprávnení a povolení a predkladá návrhy na materiálne zabezpečenie zamestnancov v oblasti BOZPP
  • zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva (COO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku COO
  • zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti požiarnej ochrany (PO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku PO poprípade požiarnymi zbormi a požiarnymi jednotkami


späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk