Menu
 

 

 
 
Referát drobných stavieb a číslovania budov


tel. 02/40 200 617
Ing. Martin Guldan, PhD. martin.guldan@bernolakovo.sk

Referát drobných stavieb  a číslovania budov vydáva nasledovné doklady
uvedené v tabuľke. V prípade záujmu o niektorú žiadosť resp. formulár,
môžete si ho stiahnuť v formáte

Vec

Tlačivo žiadosť

Potrebné prílohy


Oblasť výstavby a územného plánovania

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby tlačivo
stiahni
uvedené v návrhu
Žiadosť o o predĺženie lehoty výstavby tlačivo
stiahni
uvedené v žiadosti

Oblasť drobných stavieb

Vydávanie stanovísk k ohláseným drobným stavbám

word

pdf


Doklad preukazujúci právo k predmetnému pozemku.

Ďalšie prílohy podľa druhu ohlasovanej drobnej stavby (zoznam je na tlačive).

Vydávanie stanovísk k ohláseným udržiavacím prácam na stavbách

tlačivo stiahni

Doklad preukazujúci právo k predmetnej stavbe.

Vydávanie stanovísk k ohláseným stavebným úpravám na stavbách

tlačivo stiahni

Doklad preukazujúci právo k predmetnej stavbe, súhlas susedov.

Ostatné prílohy podľa druhu st. úpravy.

Povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení

tlačivo

stiahni

Je potrebné konzultovať osobne, nakoľko druh príloh nie je jednotný (závisí od miesta umiestnenia reklamnej tabule), Sp v hotovosti,

Oblasť dopravy

Povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (napr. rozkopávky)

tlačivo stiahni

Pri rozkopávke pre účely budovania inej stavby fotokópia právoplatného stavebného povolenia a projektovú dokumentáciu realizovanej stavby na verejnom priestranstve.

Pozn. Žiadosť sa vybavuje až po uhradení správneho poplatku v zmysle platných právnych predpisov.

Uzávierka miestnych komunikácií

-

Nákres požadovanej uzávierky.
 

Oblasť číslovania budov

Určenie, zmena, zrušenie, potvrdenie  súpisných a orientačných čísiel u stavieb daných do užívania pred 1.10.1976 a stavieb od 1.10.1976

tlačivo stiahni

  • ak stavba nie je už zakreslená v katastrálnej mape, overený geometrický plán predmetnej stavby. Ak sa na jednom pozemku s  jedným parcelným číslom nachádza viacej stavieb tak nový overený GP

  • fotokópia buď stavebného povolenia , kolaudačného povolenia alebo užívacieho povolenia na predmetnú stavbu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby v k.ú. Bernolákovo

tlačivo stiahni

Uvedené v žiadosti.
Čestné vyhlásenie k vydaniu súp. čísiel

tlačivo stiahni

 
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk