Menu
 

 

 
 
Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

Tel. čísla: 

                                  
 Ing. arch. Marián Jurča
tel. 02/40 200 606
 Fax:

Referát územného plánovania a dopravy vydáva nasledovné doklady uvedené v tabuľke.
V prípade záujmu o niektorú žiadosť resp. formulár, môžete si ho stiahnuť v formáte *.rtf 

Vec

Tlačivo žiadosť

Potrebné prílohy

Oblasť územné plánovanie a investičných činností

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácností

tlačivo (.pdf)
tlačivo (.docx)

Žiadosť a územnoplánovacie informácie

tlačivo stiahni

Ak sa jedná o písomnú žiadosť, je potrebné uviesť celú adresu žiadateľa a parcelné číslo predmetného pozemku.

Vyjadrenia k funkčnému využitiu pozemku

tlačivo stiahni

-


Žiadosť o záväzné /predbežné/stanovisko obce k plánovanej investičnej činnosti


tlačivo stiahni
A/ Kópia z katastrálnej mapy
B/ Kópia listu vlastníctva
C/ Celková koordinačná situácia
D/ Sprievodná a technická správa

Oblasť dopravy

Povolenia vjazdov na miestne komunikácie

tlačivo 

Nákres požadovaného vjazdu.
Dočasne dopravné značenie miestnych  komunikácií

-

Projekt organizácie dopravy .
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk