Menu
 

 

 

 




 
[2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014][2015][2016]

Údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !

Úradná tabuľa 2016

názov popis
  Vydáva Vyvesené dňa
Vedecko - výskumné centrum Triblavina
Mesto Bratislava 23.12.2016
Technická infraštrukúra, lokalita Poľná ul.
Mesto Senec 23.12.2016
Povolenie zmeny stavby pred dokončením "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra"
Mesto Senec 22.12.2016
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - "Technická infraštruktúra", lokalita Poľovnícka ulica
Obec Bernolákovo 22.12.2016
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina (3)
Obec Bernolákovo 5.12.2016
Technická infraštruktúra obytnej zóny Bernolákovo - Slnečnicová
Okresný úrad Senec 30.11.2016
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - zaslanie oznámenia o zmene
Min.ŽP SR 30.11.2016
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
28.11.2016
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
28.11.2016
Návrh VZN o stanovení miestneho poplatku za rozvoj
25.11.2016
Návrh VZN o podmienkach chovu a držaní psov
25.11.2016
Zámer previesť majetok
25.11.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo
22.11.2016
Oznámenie o dražbe
9.11.2016
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vo veci zmeny stavby pred dokončením "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, objekt SO 401 Splašková kanalizácia, zmeny..."
Okresný úrad Senec 9.11.2016
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Skladová hala s administratívou"
Okresný úrad Senec 9.11.2016
Zmena napadnutého rozhodnutia stavebného úradu obce Bernolákovo SU-373-0116-SP-VN
Okresný úrad Bratislava 31.10.2016
Oznámenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec OU-SC-OSZP-2016-010126-G-46-Ry
Mesto Senec 31.10.2016
"Logistický park Ivanka pri Dunaji"
Obec Bernolákovo 28.10.2016
Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia pre osobité úžívanie vôd
Okresný úrad Senec 20.10.2016
Rozhodnutie k vydanému rozhodnutiu "SÚ-374-0116-SP VN-IDT"
Okresný úrad Bratislava 21.10.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "6x rodinný dvojdom a inžinierské siete (12 rodinných domov)"
21.10.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "6x rodinný dvojdom - objekt SO13 Komunikácie a spevnené plochy"
19.10.2016
Kolaudačné rozhodnutie "Základná škola Bernolákovo - prístavba"
14.10.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "LOC Bernolákovo - areálová infraštruktúra"
18.10.2016
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
12.10.2016
Mountpark Logistické centrum Bernolákovo
Obec Bernolákovo 10.10.2016
Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej a vodnej správy číslo OU-SC-OSZP/2016/010126-G-46-Ry
Mesto Senec 26.9.2016
Kolaudačné rozhodnutie "Prístavba MŠ"
Obec Ivanka pri Dunaji 14.9.2016
Zámer previesť majetok - Vojtech Pokrývač, Ing. Kataríne Pokrývačovej
Obec Bernolákovo 26.8.2016
Zámer previesť majetok - Jaroslav Juriga, Alena Jurigová
Obec Bernolákovo 26.8.2016
Zámer previesť majetok - Ing. Félix Bureš, JUDr. Katarína Burešová
Obec Bernolákovo 26.8.2016
Predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby "Vedecko - výskumné centrum Triblavina" Verejná vyhláška
Mesto Senec 26.8.2016
Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 15.8.2016
SMARAGD Bernolákovo, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka Verejná vyhláška
Mesto Senec 22.7.2016
Vedecko-výskumné centrum Triblavina, Bernolákovo Verejná vyhláška
Mesto Senec 19.7.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "Technická infraštruktúra, lokalita Poľná RZ_1 a RZ_2" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 15.7.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "Technická infraštruktúra, lokalita Poľná RZ_1 a RZ_2" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 15.7.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 12.7.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 12.7.2016
Žiadosť o určenie pásma ochrany verejného vodovodu "Bernolákovo - Grinava" Verejná vyhláška
Mesto Pezinok 22.6.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "Rekonštrukcia rodinného domu č.638 - Topoľový rad" stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 22.6.2016
Stavebné povolenie stavby Rodinný dom, Lokalita Lúčna II Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 15.6.2016
Technická infraštruktúra Bernolákovo, lokalita Lúčna II. Verejná vyhláška
Mesto Senec 10.6.2016
Schválenie registra pôvodného stavu v časti katastrálneho územia Bernolákovo, lokalita Dolný Háj Verejná vyhláška
Mesto Senec 10.6.2016
Zaslanie oznámenia o zmene "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina" Verejná vyhláška
Min. živ. prostredia SR 7.6.2016
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa1
9.12.2015
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa2
9.12.2015
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa3
9.12.2015
Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, lokalita RZ_1 a RZ_2 Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 7.6.2016
Oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby "Cesta I/61 Bratislava - Senec I/b etapa" Verejná vyhláška
Mesto Senec 3.6.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa, SO13-SO155" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 17.5.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 13.5.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 12.5.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 9.5.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 3.5.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 3.5.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upusteni od ustneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 27.4.2016
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Administratívne a produkčné centrum Triblavina" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 26.4.2016
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Administratívne a produkčné centrum Triblavina" Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 25.4.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom, Okružná ulica" stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 13.4.2016
Stavebné povolenie stavby "Materská škola - prístavba" stavebné povolenie
Obec Ivanka pri Dunaji 6.4.2016
Stavebné povolenie stavby "Základná škola - prístavba" stavebné povolenie
Obec Ivanka pri Dunaji 6.4.2016
Hodnotenie strategického dokumentu
Mesto Senec 6.4.2016
Schválenie projektu pozemkových úprav "Nové lúka" stavebné povolenie
Mesto Senec 6.4.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 6.4.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Chalúpkova ulica stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 4.4.2016
Oznámenie o strategickom dokumente - Ivanka pri Dunaji - zmeny a doplnky 1/2016 verejná vyhláška
Obec Ivanka pri Dunaji 1.4.2016
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu verejná vyhláška
Mesto Senec 1.4.2016
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "VN napájač pre Triblavina - kostrová infraštruktúra" verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 24.3.2016
Stavebné povolenie stavby "Záhradná chata", Trnavská ulica stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 14.3.2016
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
Min. Dopravy 14.3.2016
Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy verejná vyhláška
Okresný úrad BA 14.3.2016
Nariadenie vykonania PPU
Mesto Senec 11.3.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho konania stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 11.3.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho konania stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 7.3.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho konania stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 7.3.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 3.3.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Figová ulica
Okresný úrad Bratislava 2.3.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Chmeľová ulica
Okresný úrad Bratislava 2.3.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Figová ulica
Okresný úrad Bratislava 29.2.2016
Verejná vuhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016-2025
Okresný úrad Bratislava 29.2.2016
Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022"
Okresný úrad Senec 29.2.2016
Vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky
Pamiatkový úrad 24.2.2016
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie miestneho zisťovania spojene s ústnym konaním vo veci stavby "Obytná zóna Bernolákovo - Slnečnicová" SO - 10 Okružná križovatka Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 24.2.2016
Rozhodnutie o umiestnení stavby SMARAGD, Lesná ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 19.2.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 11.2.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Ľanová ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 8.2.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Ľanová ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 8.2.2016
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia "Rodinný dom", Dubová ulica Kolaudačné rozhodnutie
Obec Bernolákovo 4.2.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica. Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 3.2.2016
Rozhodnutie o umiestnení stavby Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 29.1.2016
Stavebné povolenie stavby "Záhradný domček - sklad náradia", Svätoplukova ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 29.1.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Slnečnicová ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 26.1.2016
Rozhodnutie o povolení stavby "LOC Bernolákovo - Areálová infraštruktúra" Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 26.1.2016
Oznámenie o začatí územného konania verjenou vyhláškou a o upustení od ústneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 25.1.2016
Oznámenie o začatí územného konania verjenou vyhláškou a o upustení od ústneho konania Verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 25.1.2016
Stavebné povolenie stavby "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina" Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 25.1.2016
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním "Záhradná chata", záhradková osada, Sacky. Kolaudačné rozhodnutie
Obec Bernolákovo 19.1.2016
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia "Záhradná chata", záhradková osada, Trnavská ulica. Kolaudačné rozhodnutie
Obec Bernolákovo 19.1.2016
Projekt pozemkových úprav NOVA LÚKA
Obec Bernolákovo 20.1.2016
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", Osiková ulica Stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 18.1.2016
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozhodnutie
Mesto Senec 12.1.2016
Kolaudačné rozhodnutie, "rodinný dom Okružná ulica" kolaudačné rozhodnutie
Obec Bernolákovo 7.1.2016
Kolaudačné rozhodnutie - rekonštrukcia vodovodného potrubia kolaudačné rozhodnutie
Obec Bernolákovo 4.1.2016
Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia verejná vyhláška
Obec Bernolákovo 4.1.2016

 

Späť






© 2005 - 2015 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk